¯regulamin konkursu

Regulamin Jury Eliminacji

Regulamin Jury Konkursu

Regulamin Komitetu Kwalifikacyjnego

Zasady Przyznawania Nagród Pozaregulaminowych

Polityka prywatności

Regulamin forum dyskusyjnego oraz dodawania komentarzy

Regulamin forum dyskusyjnego, komentarzy, czatu oraz głosowania w Aplikacji i Portalu „Chopin Competition” udostępnionych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Regulamin Konkursu (Technics) 

 

 

REGULAMIN

XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

 

I

 

1.    XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (zwany dalej Konkursem), organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (zwany dalej Instytutem), odbędzie się w Warszawie w dniach 2–23 października 2015 roku.
2.    Jury Konkursu składać się będzie z wybitnych muzyków polskich i zagranicznych.


II


Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy pianista na poziomie profesjonalnym, urodzony w latach 1985–1999, spełniający opisane niżej warunki.


III


1.   Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przysłanie w podanym poniżej terminie kompletnego zgłoszenia (patrz § IV), a po zakwalifikowaniu kandydata jego udział w Eliminacjach do Konkursu, które odbędą się w Warszawie w dniach 13–24 kwietnia 2015 roku.
2.   Laureaci dwóch pierwszych nagród wybranych konkursów pianistycznych[1] mogą zostać zakwalifikowani do udziału w Konkursie z pominięciem Eliminacji. Warunkiem jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego odpowiedniego wniosku. Decyzję o kwalifikacji laureatów podejmie Dyrektor Konkursu[2].


IV

 

1.  Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:
a) formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Konkursu, wydrukowany, należycie wypełniony i podpisany odręcznie przez kandydata do Konkursu
b) krótką notę biograficzną (o objętości do ok. 1/2 znormalizowanej strony A4, tj. ok. 1000 znaków)
c) kopię dokumentu urzędowego wskazującego na datę urodzenia
d) 3 aktualne fotografie, w tym co najmniej jedną portre­tową, do wykorzystania w publikacjach konkursowych (w wersji elektronicznej 300-1200 dpi; akceptowane formaty: jpg, gif, bmp, jpeg)
e) kopie dokumentów potwierdzających studia muzyczne
f) dwie rekomendacje do Konkursu (pedagogów, wybitnych postaci życia muzycznego)
g) dokumentację najważniejszych przejawów działalności artystycznej z trzech ostatnich lat
h) nagranie video zawierające program I etapu Konkursu (patrz § XIII niniejszego Regulaminu); na obrazie musi być widoczna praca rąk i cała sylwetka pianisty, profil z prawej strony, ujęcie jedną kamerą bez cięć w trakcie wykonywania utworu
i) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 EURO (netto) na rachunek bankowy Instytutu:
      91 1240 6003 1978 0010 4997 9032
      w Banku Pekao S.A.
      (ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa)
      SWIFT (BIC): PKOPPLPW
      z podaniem przeznaczenia wpłaty i nazwiska kandydata.
Zgłoszenie, a także korespondencja związana z uczestnictwem w Konkursie powinny być sformułowane w języku polskim, angielskim lub francuskim albo przetłumaczone na któryś z tych języków. Niekompletność zgłoszenia bądź niespełnienie ww. warunku mogą być podstawą do odrzucenia zgłoszenia. Instytut nie zwraca przysłanych dokumentów i materiałów; stają się one własnością Instytutu.
2.  Zgłoszenie do Konkursu powinno być dostarczone do Instytutu drogą pocztową lub za pomocą przesyłki e-mail bądź z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Konkursu.
Zgłoszenie należy dostarczyć na adres:
      Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
      Tamka 43
      00-355 Warszawa
      e-mail: konkurs@nifc.pl
Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 1. lit. a) powyżej, powinien być dostarczony w oryginale. Wyklucza się dostarczenie tego formularza na drodze elektronicznej. Zgłoszenie do Konkursu należy nadesłać do Instytutu do dnia 1 grudnia 2014 roku (w przypadku przesyłki tradycyjną drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia Instytut potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do Konkursu.
3.  Przesłanie zgłoszenia do Konkursu przez kandydata jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Zawiadomienie kandydata o przyjęciu zgłoszenia będzie uważane za zawarcie umowy między Instytutem a kandydatem w sprawach regulowanych w niniejszym Regulaminie.


V


1.    Dokumenty i nagrania kandydatów, o których mowa w § IV ust. 1. lit. h), oceni Komisja Kwalifikacyjna, składająca się z wybitnych muzyków, na podstawie Regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej. Członków Komisji Kwalifikacyjnej powołuje Dyrektor Instytutu.
2.    Komisja zakwalifikuje do Eliminacji w zasadzie 160 uczestników.
3.    Lista osób przyjętych do Eliminacji i do Konkursu w trybie opisanym w § III ust. 2 zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Instytutu zamieszczone do 9 marca 2015 roku.
 


VI1.    O terminie przesłuchań w Eliminacjach do Konkursu kandydaci zostaną zawiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Instytutu zamieszczone do 18 marca 2015 roku.
2.    Instytut umożliwi uczestnikowi Eliminacji próbę instrumentu do występów w Eliminacjach, we wskazanym przez Instytut terminie, o ile uczestnik zgłosi się osobiście w Biurze Konkursu najpóźniej na dwa dni przed występem.
3.    Instytut umożliwi uczestnikom Eliminacji korzystanie z instrumentów do ćwiczeń.
4.    Uczestnicy Eliminacji ponoszą koszty podróży do Warszawy i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia w Warszawie.
5.    Instytut nie pośredniczy w uzyskiwaniu wiz przez osoby uczestniczące w Eliminacjach. Na życzenie zainteresowanych Biuro Konkursu wyśle zaświadczenia o dopuszczeniu do Eliminacji.
6.    Uczestnicy Eliminacji powinni posiadać ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu w Polsce w związku z Eliminacjami.VII


Program Eliminacji obejmuje wyłącznie utwory Fryderyka Chopina:

- jedna etiuda do wyboru spośród następujących:
          a-moll op. 10 nr 2
          gis-moll op. 25 nr 6

          a-moll op. 25 nr 11
- dwie etiudy, po jednej z grup a) i b):
          a)  C-dur op. 10 nr 1
               cis-moll op. 10 nr 4
               Ges-dur op. 10 nr 5
               F-dur op. 10 nr 8
               c-moll op. 10 nr 12
          b)  C-dur op. 10 nr 7
               As-dur op. 10 nr 10
               Es-dur op. 10 nr 11
               a-moll op. 25 nr 4
               e-moll op. 25 nr 5
               h-moll op. 25 nr 10
- jeden utwór spośród następujących:
           Nokturn H-dur op. 9 nr 3
           Nokturn cis-moll op. 27 nr 1
           Nokturn Des-dur op. 27 nr 2
           Nokturn G-dur op. 37 nr 2
           Nokturn c-moll op. 48 nr 1
           Nokturn fis-moll op. 48 nr 2
           Nokturn Es-dur op. 55 nr 2
           Nokturn H-dur op. 62 nr 1
           Nokturn E-dur op. 62 nr 2
           Etiuda E-dur op. 10 nr 3
           Etiuda es-moll op. 10 nr 6
           Etiuda cis-moll op. 25 nr 7
- jeden utwór spośród następujących:
           Ballada g-moll op. 23
           Ballada F-dur op. 38
           Ballada As-dur op. 47
           Ballada f-moll op. 52
           Barkarola Fis-dur op. 60
           Fantazja f-moll op. 49
           Scherzo h-moll op. 20
           Scherzo b-moll op. 31
           Scherzo cis-moll op. 39

           Scherzo E-dur op. 54
-   jeden mazurek do wyboru spośród następujących opusów:
17, 24, 30, 33, 41, 50, 56, 59

Kolejność wykonywania utworów dowolna, z wyjątkiem obowiązujących etiud, które należy wykonać bezpośrednio po sobie.VIII1.   Program Eliminacji uczestnik wskazuje w zgłoszeniu do Konkursu.
2.    Program Eliminacji należy wykonać z pamięci.
3.   Dopuszczając tekst wszystkich dostępnych wydań dzieł Fryderyka Chopina, zaleca się tekst zawarty w Wydaniu Narodowym Dzieł Fryderyka Chopina pod redakcją prof. Jana Ekiera.
4.   O zmianach w programie Eliminacji należy poinformować pisemnie Biuro Konkursu do 16 marca 2015 roku.
 


IX1.  Występy uczestników Eliminacji oceni Jury Eliminacji, składające się z wybitnych muzyków polskich i zagranicznych, na podstawie Regulaminu Jury Eliminacji.
2.  Przesłuchania Eliminacji będą się odbywać publicznie.
3.  Do udziału w Konkursie zostanie dopuszczonych w zasadzie 80 uczestników.
4.  Lista osób dopuszczonych do Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Instytutu zamieszczone nie później niż 25 kwietnia 2015 roku.
 


X1.   Instytut umożliwi uczestnikowi Konkursu próbę instrumentów przeznaczonych do występów konkursowych, we wskazanym przez Instytut terminie, o ile uczestnik zgłosi się do Biura Konkursu najpóźniej 28 września 2015 roku.
2.   Losowanie kolejności występów konkursowych odbędzie się publicznie, w dniu 30 września 2015 roku o godz. 17.00.
3.   Ze względów organizacyjnych i programowych Dyrektor Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia. W przypadku choroby, potwierdzonej przez służbę medyczną Konkursu, uczestnik może uzyskać zgodę na przesunięcie swego występu poza obowiązującą kolejność, na koniec przesłuchań.
 


XI1.   Uczestnicy Konkursu otrzymają zwrot udokumentowanych kosztów podróży, w związku z udziałem w Konkursie, do – i z – Warszawy (na podstawie imiennej faktury/biletu). W przypadku kosztów wyraźnie przewyższających koszty uzasadnione w ocenie Instytutu (np. trasa okrężna, zbyt późna rezerwacja, klasa przelotu wyższa niż ekonomiczna etc.) Instytut zastrzega sobie prawo zwrotu częściowego, a decyzję w tej sprawie podejmie Dyrektor Konkursu.
2.   Instytut na własny koszt zapewni uczestnikom Konkursu zakwaterowanie i wyżywienie w następujących terminach:
– uczestnikom I etapu od 28 września do 9 października 2015 roku
– uczestnikom II etapu od 28 września do 14 października 2015 roku
– uczestnikom III etapu od 28 września do zakończenia Konkursu
– uczestnikom finału od 28 września do zakończenia Konkursu
pod warunkiem skorzystania z zakwaterowania i wyżywienia w miejscu wskazanym przez Instytut.
3.    Instytut umożliwi uczestnikom Konkursu korzystanie z instrumentów do ćwiczeń.
4.    Uczestnikom dopuszczonym do finału zapewnia się odbycie jednej próby z orkiestrą.
5.    Instytut nie pośredniczy w uzyskiwaniu wiz przez osoby uczestniczące w Konkursie. Na życzenie zainteresowanych Biuro Konkursu wyśle zaświadczenia o dopuszczeniu do Konkursu i wyżej opisanych świadczeniach.
6.    Uczestnicy Konkursu powinni posiadać ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu w Polsce w związku z Konkursem.
 


XII1.    Przesłuchania Konkursu odbędą się publicznie, w trzech etapach i finale.
2.    Do II etapu zostanie dopuszczonych w zasadzie 40 uczestników, do III etapu w zasadzie 20 uczestników, a do finału nie więcej niż 10 finalistów.
 


XIIIProgram Konkursu obejmuje wyłącznie utwory Fryderyka Chopina. Można wykonywać utwory zaprezentowane w kwalifikacjach do Konkursu, a także zagrane w Eliminacjach. Natomiast nie dopuszcza się wykonywania tego samego utworu w różnych etapach Konkursu.

I etap

- dwie etiudy, po jednej z grup a) i b):
         a) C-dur op. 10 nr 1
             cis-moll op. 10 nr 4
             Ges-dur op. 10 nr 5
              F-dur op. 10 nr 8
              c-moll op. 10 nr 12
              a-moll op. 25 nr 11
         b) a-moll op. 10 nr 2
             C-dur op. 10 nr 7
             As-dur op. 10 nr 10
             Es-dur op. 10 nr 11
             a-moll op. 25 nr 4
             e-moll op. 25 nr 5
             gis-moll op. 25 nr 6
             h-moll op. 25 nr 10

- jeden utwór spośród następujących:
        Nokturn H-dur op. 9 nr 3
        Nokturn cis-moll op. 27 nr 1
        Nokturn Des-dur op. 27 nr 2
        Nokturn G-dur op. 37 nr 2
        Nokturn c-moll op. 48 nr 1
        Nokturn fis-moll op. 48 nr 2
        Nokturn Es-dur op. 55 nr 2
        Nokturn H-dur op. 62 nr 1
        Nokturn E-dur op. 62 nr 2
        Etiuda E-dur op. 10 nr 3
        Etiuda es-moll op. 10 nr 6
        Etiuda cis-moll op. 25 nr 7
-  jeden utwór spośród następujących:
        Ballada g-moll op. 23
        Ballada F-dur op. 38

        Ballada As-dur op. 47
        Ballada f-moll op. 52
        Barkarola Fis-dur op. 60
        Fantazja f-moll op. 49
        Scherzo h-moll op. 20
        Scherzo b-moll op. 31
        Scherzo cis-moll op. 39
        Scherzo E-dur op. 54

II Etap

- jeden utwór spośród następujących:
       Ballada g-moll op. 23
       Ballada F-dur op. 38
       Ballada As-dur op. 47
       Ballada f-moll op. 52
       Barkarola Fis-dur op. 60
       Fantazja f-moll op. 49
       Scherzo h-moll op. 20
       Scherzo b-moll op. 31
       Scherzo cis-moll op. 39
       Scherzo E-dur op. 54
       Polonez-Fantazja As-dur op. 61

- jeden walc spośród następujących:
      Walc Es-dur op. 18
      Walc As-dur op. 34 nr 1
      Walc F-dur op. 34 nr 3
      Walc As-dur op. 42
      Walc As-dur op. 64 nr 3

-  jeden polonez spośród następujących:
      Andante spianato i Polonez Es-dur op. 22
      Polonez fis-moll op. 44
      Polonez As-dur op. 53
      albo oba polonezy z op. 26

- dowolny utwór lub utwory Fryderyka Chopina (tylko jeżeli pozostała część występu nie wypełnia niżej określonego minimum czasu).

Czas trwania występu w II etapie: 30-40 minut.
Osoby, które w I etapie wykonały jedno ze scherz, w II etapie powinny wybrać inny z gatunków z grupy pierwszej. Kolejność wykonywania utworów jest dowolna (nie dotyczy opusu 26).
W przypadku przekroczenia przez uczestnika limitu czasu Jury może przerwać występ.


III etap

- Sonata b-moll op. 35 lub Sonata h-moll op. 58 lub pełny cykl Preludiów op. 28
Nie należy uwzględniać repetycji ekspozycji w pierwszej części Sonaty h-moll, repetycja I części Sonaty b-moll może być wykonywana lub nie.

- pełny cykl mazurków spośród następujących opusów:
17, 24, 30, 33, 41, 50, 56, 59

Mazurki należy wykonać w kolejności numeracji w opusie.
W opusach 33 i 41 obowiązuje kolejność:
op. 33: gis-moll nr 1, C-dur nr 2, D-dur nr 3, h-moll nr 4
op. 41: e-moll nr 1, H-dur nr 2, As-dur nr 3, cis-moll nr 4

- dowolny utwór lub utwory Fryderyka Chopina (tylko jeżeli pozostała część występu nie wypełnia niżej określonego minimum czasu).
Czas trwania występu w III etapie: 50–60 minut.
Kolejność wykonywania utworów jest dowolna (nie dotyczy mazurków i preludiów).
W przypadku przekroczenia przez uczestnika limitu czasu Jury może przerwać występ.


Finał

- Jeden z koncertów: e-moll op. 11 lub f-moll op. 21.
 


XIV


1.   Program Konkursu uczestnik wskazuje w zgłoszeniu do Konkursu.
2.   Program Konkursu należy wykonać z pamięci.
3.   Dopuszczając tekst wszystkich dostępnych wydań dzieł Fryderyka Chopina, zaleca się tekst zawarty w Wydaniu Narodowym Dzieł Fryderyka Chopina pod redakcją prof. Jana Ekiera.
4.   O zmianach w programie Konkursu należy poinformować pisemnie Biuro Konkursu do 21 sierpnia 2015 roku.
 


XV1.   Sześciorgu najwyżej ocenionym uczestnikom finału zostaną przyznane następujące nagrody główne:


       I nagroda             30 000 € i złoty medal
       II nagroda            25 000 € i srebrny medal
       III nagroda           20 000 € i brązowy medal
       IV nagroda          15 000 €
       V nagroda           10 000 €
       VI nagroda           7 000 €


Zdobywcom nagród głównych przysługuje tytuł laureata XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
2.  Pozostałym finalistom zostaną przyznane równorzędne wyróżnienia w wysokości 4000 €.
3.  Niezależnie od wyżej wymienionych nagród, przewiduje się nagrody specjalne:
– za najlepsze wykonanie poloneza     3000 €
– za najlepsze wykonanie mazurków   5000 €
– za najlepsze wykonanie koncertu      3000 €
– za najlepsze wykonanie sonaty          10000 €
4.   Wyżej określone kwoty zostaną pomniejszone o podatki należne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.   Uczestnicy II i III etapu, którzy nie przeszli do następnych etapów, otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 


XVI

 


1.   Decyzję o rozdziale nagród głównych, wyróżnień i nagród specjalnych podejmuje Jury Konkursu.
2.   Jury Konkursu ma prawo większością 2/3 głosów zmienić liczbę i układ nagród głównych z zastrzeżeniem, że ogólna suma przeznaczona na nagrody główne i wyróżnienia nie może być zwiększona, a wysokość poszczególnych nagród głównych i wyróżnień nie może ulec zmianie.
3.   Jury ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród głównych lub nagród specjalnych.
4.   Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
5.   Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej po zakończeniu przesłuchań finałowych i zakończeniu obrad Jury Konkursu w dniu 20 października 2015 roku.
 


XVII

 


Uroczysta prezentacja zdobywców nagród głównych, nagród specjalnych i wyróżnień odbędzie się 21 października 2015 roku.
 


XVIII

 


1.   Wszyscy laureaci obowiązani są wziąć udział nieodpłatnie w trzech koncertach laureatów.
2.   Program koncertów laureatów ustali Przewodniczący Jury Konkursu w porozumieniu z laureatami. Laureaci zobowiązani są do wykonania programu według poczynionych ustaleń.
3.   Nieusprawiedliwiona absencja na którymkolwiek z koncertów laureatów oznacza rezygnację z nagrody pieniężnej.XIX


Na podstawie Zasad przyznawania nagród pozaregulaminowych Dyrektor Konkursu dokonuje akceptacji zgłoszonych nagród. Nagrody pozaregulaminowe należy zgłaszać do Biura Konkursu do 30 września 2015. Uroczysta prezentacja nagród pozaregulaminowych odbędzie się 22 października 2015 roku.
 


XX


1.   Każdy uczestnik Eliminacji i Konkursu:
a)    zezwala Instytutowi na utrwalenie audialne i wizualne jego artystycznych wykonań utworów w Eliminacjach, Konkursie i koncertach laureatów oraz przenosi na Instytut wszelkie prawa majątkowe do tych wykonań,
b)   zezwala Instytutowi na utrwalenie audialne i wizualne swojego wizerunku, wypowiedzi i wywiadów udzie­lonych w trakcie Eliminacji, Konkursu i koncertów laureatów lub w związku z Eliminacjami, Konkursem lub koncertami laureatów oraz przenosi na Instytut wszelkie prawa majątkowe do tych wypowiedzi i wywia­dów oraz zezwala Instytutowi na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Eliminacjach, Konkursie i koncertach laureatów,
c)    przenosi na Instytut prawo do wyłącznego oraz nieogra­niczonego czasowo i terytorialnie zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów, o których mowa w lit. b powyżej, w szcze­gólności do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, w tym tłumaczeń na inne języki; uczestnik zobowiązuje się również, że nie będzie podej­mował działań ograniczających to prawo w przyszłości,
d)   upoważnia Instytut do wykonywania jego praw osobi­stych związanych z utworami i artystycznymi wykonaniami, o których mowa w lit. a) i b) powyżej, i zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Instytut w wykonywaniu jego praw nabytych na podstawie niniejszego paragrafu,
e)    zezwala Instytutowi na korzystanie z artystycznych wykonań, wywiadów, wypowiedzi i wizerunku zarówno w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, dokonywanie adaptacji, skrótów i przeróbek oraz tłumaczeń i oświadcza, że takie ich wykorzystanie nie będzie uważane za naruszające jego dobre imię; uczestnik zezwala jednocześnie na oznaczenie artystycznych wykonań, wypowiedzi, wywiadów i wizerunku, o których mowa w lit. a) i b) powyżej, jego imieniem i nazwiskiem.
2.    Przeniesienie i udzielenie praw (w tym zezwoleń), o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili ogłoszenia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a)   wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio, wideo lub audiowizualnych, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycz­nych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci, uploading, downloading, digitalizację, użycie w utworze multimedialnym,
b)   wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. a) powyżej – wprowadzanie ich do obrotu, najem, dzierżawa, użyczanie,
c)    wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
i.   emisja na żywo oraz wszelkie nadawanie, reemitowanie, w tym za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, a także udostępnianie (w tym z wykorzystaniem technologii strumieniowej) w Internecie, w innych sieciach informatycznych, kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting, webcasting, IPTV),w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, wysokiej rozdzielczości [HD], trójwymiarowej [3D]), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, udostępnianie jako wideo na zamówienie (video-on-demand);
ii.  wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do przedmiotów praw w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w pkt. i, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, tabletów, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszel­kich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
iii.   wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie,
d)   sporządzanie wersji obcojęzycznych.
3.    Przeniesienie i udzielenie praw (w tym zezwoleń) wymienionych w niniejszym paragrafie następuje z chwilą ustalenia artystycznych wykonań, wypowiedzi lub wywia­dów i jest nieodpłatne. O ile jest to możliwe na podstawie przepisów prawa uczestnik zrzeka się praw do honorariów związanych z emisją internetową, telewizyjną i radiową artystycznych wykonań, wypowiedzi lub wywiadów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4.    W zakresie praw nabywanych na podstawie niniejszego Regulaminu Instytutowi przysługuje nieograniczone uprawnienie do ich przenoszenia na inne podmioty, udzielania licencji lub dalszych upoważnień. Z tego tytułu uczestnikowi nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia.XXI


We wszystkich sprawach nienależących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 


XXII


1.   Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego.
2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Wszelkie ewentualne spory sądowe rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Instytutu.

 [1]

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli (edycja 2013, kategoria fortepianu)

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy (edycja 2013)

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Van Cliburna w Fort Worth (edycja 2013)

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Hamamatsu (edycja 2012)

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Leeds (edycja 2012)

Amerykański Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina w Miami (edycja 2015)

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. P. Czajkowskiego w Moskwie (edycja 2011, kategoria fortepianu)

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Santander (edycja 2012)

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. A. Rubinsteina w Tel Awiwie (edycja 2014)

Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina w Warszawie (edycja 2015)

[2]W przypadku konkursów w Miami i Warszawie (por. przypis 1) dopuszcza się termin zgłoszenia elektronicznego do 2 marca 2015.
 

X
Zaloguj się, aby móc dodawać do ulubionych.